Regulamin

Regulamin sklepu internetowego: 

www.skarbnicazycia.pl

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Usługodawcą w sklepie internetowymwww.skarbnicazycia.pl jest Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawia 6/12 lok.766 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadająca NIP 5213641211, pion Intensiver, zwana dalej Sprzedawcą. 

Adres  korespondencyjny 
Intensiver 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 
ul. Żurawia 6/12 lok. 766 
00-503 Warszawa 
z dopiskiem Intensiver 

2. Kontakt ze usługodawcą możliwy jest poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. 
3. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://skarbnicazycia.pl/_cms/view/-7/regulamin.html, w tym warunki dokonywania zakupu i sprzedaży utworów znajdujących się w jego ofercie. 
4. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy http://skarbnicazycia.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową  wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. (Wysyłka poza granicami kraju możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedawcą) 
5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do sieci Internet. 
6. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących jego polityki prywatności. 
7. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
8. Klient, aby w sposób prawidłowy korzystać z usług Sklepu, jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej. Skuteczne wypełnienie formularza jest możliwe tylko po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu. Jednocześnie Klient może wyrazić zgodę na cykliczne otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną. Informacja handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego 

§ 2. Oferta sklepu 

1. Sklep prowadzi dystrybucję zbioru plików, produktów, oraz usług,  zwanych dalej Produktami. Produkt jest to efekt twórczej pracy autora, powstały w różnoraki sposób (robota ręczna, opisanie, wykonanie z wykorzystaniem narzędzi) w zależności od przeznaczenia.

2. Do prawidłowego korzystania z Produktów będących przedmiotem sprzedaży  Sklepu, niezbędne jest przeczytanie instrukcji zawartej w opisie danego Produktu.

3. Sprzedawca nie odpowiada za negatywne skutki powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Produktu

4. Za prawidłowe korzystanie z Produktu, uważa się przestrzeganie zasad zawartych w opisie Produktu: 

§ 3. Zamówienia.  Dostawa. 

1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna Produktu i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie Sklepu. 

2. Zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia. Późniejsze modyfikacje cen Produktów lub innych elementów oferty nie skutkują zmianą uprzednio zawartej Umowy Sprzedaży. 

3. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

4. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia. Do podanych na stronie cen, należy doliczyć koszt przesyłki. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych Produktów, wprowadzania do swojej oferty nowych utworów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży. 

6. Płatności za zakupione Produkty oraz ewentualne koszty przesyłki odbywają się za pośrednictwem płatności internetowych DotPay. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, możliwa jest płatność w postaci wpłaty lub przelewu na konto bankowe. 

7. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin, w szczególnych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony do 14 dni. 

8. Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z niżej wymienionych powodów: 
a) awaria strony internetowej, 
b) przerwa techniczna, 
c) w przypadku braku zapasów magazynowych, 
9. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie zrealizowane, gdy zamówiony Produkt znajduje się w posiadaniu Sprzedawcy. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację oraz podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku wyboru anulowania zamówienia Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Sprzedawca zwraca Klientowi należność za Produkt i wysyłkę, o ile Klient dokonał przedpłaty, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. 
4. Dystrybucja Produktów w postaci elektronicznej odbywa się drogą elektroniczną poprzez wysłanie pliku do pobrania na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Natomiast produktów fizycznych, drogą pocztową lub Kurierem (w zależności od wyboru kupującego). Koszty przesyłki doliczane są do zamówienia. Obowiązujący cennik kosztów przesyłki znajduje się na stronach Produktow.

§ 4. Odpowiedzialność 

1. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie innym osobom Produktów wirtualnych nabytych w Sklepie jest zabronione pod groźbą sankcji karnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę na piśmie. W razie zachowania sprzecznego z tym zakazem Sprzedawca zastrzega sobie możliwość żądania od Kupującego zapłaty stosownego odszkodowania. 

§ 5. Reklamacje i zwroty 
1.  Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dowód zakupu. 

2.  W przypadku niezgodności Produktu z umową, w ciągu 14 dni od wydania rzeczy przysługuje 
Kupującemu możliwość złożenia reklamacji.  W tym celu powinien on sporządzić pismo określające niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedawcy.  Takie pismo może wysłać do Sklepu za pomocą firmy kurierskiej lub poczty na adres: 


Intensiver 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 
ul. Żurawia 6/12 lok. 766 
00-503 Warszawa 
z dopiskiem Intensiver

bądź reklamację złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: jasinski@intensiver.com Pismo lub wiadomość, poza opisem zgłaszanych zastrzeżeń, powinno zawierać także adres e-mail, pod jaką Klient zamawiał produkt. 

3.  Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu dostarczonego Kupującemu drogą pocztową, wraz z pismem określonym w ust. 2 Kupujący powinien odesłać zakupiony produkt.

4.  Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia Produktu  do 
stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi. 
5.  Jeżeli Kupujący chce skorzystać z reklamacji, a dystrybucja Produktu nastąpiła wyłącznie za pomocą drogi elektronicznej, konieczne jest ponadto sporządzenie przez niego oświadczenia, że nie będzie już korzystał z Produktu oraz usunie wszystkie uzyskane ze sprzedaży pliki w taki sposób, aby nie mógł ich dłużej używać. 
6.  Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy. W Regulaminie za moment wydania rzeczy uważa się: 
1) w przypadku dystrybucji drogą elektroniczną – chwilę umieszczenia Produktu na dysku twardym kupującego Kupującego, 
2) w przypadku dystrybucji droga pocztową – dzień dostarczenia przesyłki na wskazany przez Kupującego adres. 

7.  W celu odstąpienia od umowy Kupujący  musi złożyć stosowne oświadczenie wysyłając je na adres 
stacjonarny: 

Intensiver 
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” 
ul. Żurawia 6/12 lok. 766 
00-503 Warszawa 
z dopiskiem Intensiver

razem ze zwracanym Produktem, o ile został on dostarczony Kupującemu droga pocztową. Taki zwrot powinien nastąpić niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia  umowa jest uważana za niezawartą, a konsument zostaje zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot Produktu odbywa się na koszt Zwracającego. 

8.  W przypadku odstąpienia, postanowienia  ust. 5 tego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

9. Odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ustępach poprzedzających nie jest możliwe, jeżeli Kupujący usunął oryginalne opakowanie lub uszkodził Produkt.

§ 6. Polityka Prywatności 
1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Sklep. Podane przez Klientów dane osobowe Sklep gromadzi i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). 
3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży, archiwizacji oraz w celach marketingowych dotyczących usług/towarów podmiotów współpracujących. 

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 
Sklep danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia. 
5. Kupujący ma prawo  do poprawiania ich poprzez wysłanie wiadomości do sprzedawcy na adres: jasinski@intensiver.com

6. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 


§ 7. Postanowienia końcowe 
1.  Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przedstawiona oferta była przygotowana jak najbardziej rzetelnie. Przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uchybienia w prezentacji Produktów spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera

2.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. 

3.  W przypadku zmiany regulaminu podczas realizacji zamówienia obowiązuje regulamin aktualny w chwili przyjęcia zlecenia. 

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 

5.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

6.  Kwestie sporne nieobjęte regulaminem, które mogą zaistnieć na tle wykonywania umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W stosunku do konsumentów sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo wedle ustawy. 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2014-01-21